Koszyk Wartość: 0.00    Liczba biletów: 0
Czas na złożenie zamówienia:
-
KROK 1 z 5<br />WYBÓR WYDARZENIA
KROK 1 z 5
WYBÓR WYDARZENIA
KROK 2 z 5<br />WYBÓR MIEJSC / BILETÓW
KROK 2 z 5
WYBÓR MIEJSC / BILETÓW
KROK 3 z 5<br />KOSZYK
KROK 3 z 5
KOSZYK
KROK 4 z 5<br />REGULAMIN
KROK 4 z 5
REGULAMIN
KROK 5 z 5<br />PŁATNOŚĆ
KROK 5 z 5
PŁATNOŚĆ

REGULAMIN

Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 34/2017
Dyrektora Tarnogórskiego Centrum Kultury
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

 REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW NA WYDARZENIA KULTURALNE ORGANIZOWANE W TARNOGÓRSKIM CENTRUM KULTURY

§ 1

Ogólne pojęcia stosowane w niniejszym regulaminie:

 1. TCK – Tarnogórskie Centrum Kultury z siedzibą w Tarnowskich Górach przy
  Jana III Sobieskiego 7.
 2. Wydarzenie – koncert, spektakl, seans lub inna biletowana impreza kulturalna organizowana przez TCK.
 3. Dyrektor – Dyrektor Tarnogórskiego Centrum Kultury lub osoba go zastępująca.
 4. Kupujący – klient, nabywca.
 5. Bilet wstępu – bilet, karnet, bilet grupowy na daną imprezę kulturalną.
 6. Faktura – faktura sprzedaży.

 § 2

 1. Zniżki na bilety wstępu przysługują:
  1. Emerytom i rencistom  w wysokości 20% zniżki na podstawie ważnej legitymacji emeryta lub rencisty.
  2. Dzieciom i młodzieży do lat 26 w wysokości 20% zniżki na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
  3. Osobom objętym programem „RODZINA 5 +” w wysokości 50% zniżki, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Tarnowskich Gór z dnia 22 maja 2013 r. na podstawie Karty Rodzina 5 +.
  4. Osobom objętym programem „SENIOR 60+ w Tarnowskich Górach” w wysokości 20% zniżki na wybrane projekcje filmowe w ramach działalności Miejskiego Kina Olbrzym, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Tarnowskich Gór z dnia 24 września 2014 r. w ramach porozumienia z Gminą Tarnowskie Góry.
  5. Grupom szkolnym i przedszkolnym w wysokości 30% zniżki, na wybrane wydarzenia. Bez względu na liczebność.
  6. Zorganizowanym grupom w wysokości 30% zniżki, na wybrane wydarzenia.
   Bilet dla grup zorganizowanych (grupowy) przysługuje grupie co najmniej 15 osób.
  7. Członkom Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Olbrzym” w wysokości 20% zniżki na wybrane projekcje filmowe w ramach działalności Miejskiego Kina Olbrzym, zgodnie z § 11 pkt 2 Regulaminu Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Olbrzym”.
 1. Zniżki % są zaokrąglane zgodnie z zastosowaniem reguł matematycznych.
 2. O przysługujących rodzajach zniżek każdorazowo decyduje Dyrektor TCK.
 3. Zniżki nie łącza się ze sobą.
 4. Na wniosek podmiotów zainteresowanych Dyrektor może udzielić innej zniżki na dane wydarzenie. Wniosek w sprawie zniżki należy składać do 7 dni roboczych przed terminem wydarzenia w sekretariacie TCK.Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

Sprzedaż biletów wstępu w kasie TCK:

 1. Sprzedaż biletów wstępu odbywa się w kasie TCK w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-20.00 i na godzinę przed wydarzeniem.
 2. W soboty, niedziele i święta sprzedaż biletów odbywa się na godzinę przed planowaną  imprezą.
 3. Informacja o zmianach czasu pracy kasy zamieszczana jest na stronie internetowej oraz w siedzibie TCK 3 dni przed planowaną zmianą, z wyjątkiem przerwy technicznej.
 4. Formą płatności za bilety wstępu kupowane w kasie jest gotówka, karta płatnicza lub płatność mobilna BLIK.
 5. Płatność kartą niepodpisaną przez właściciela karty jest niemożliwa.
 6. W przypadku otrzymania nakazującego komunikatu z banku, TCK zastrzega sobie prawo do zatrzymania karty płatniczej klienta.
 7. Ceny biletów wstępu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. Faktury wystawiane są na żądanie Kupującego. Kupujący może zgłosić żądanie wystawienia faktury w terminie 3 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Warunkiem wystawienia faktury jest zwrot do kasy paragonu fiskalnego wystawionego w dniu sprzedaży biletu wstępu. W przypadku wystawienia faktury w innym miesiącu niż była dokonana sprzedaż Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Bilety wstępu sprzedawane są w kasie TCK. Sprzedaż nie może odbywać się w innych miejscach i formach (np. przekazanie w tzw. komis). Osobami uprawnionymi do sprzedaży biletów są pracownicy TCK.
 10. Bilety wstępu dla grup szkolnych i przedszkolnych, zorganizowanych grup (grupowe), członków DKF Olbrzym sprzedawane są tylko w kasie TCK – tj. nie są dostępne w sprzedaży internetowej.

§ 4

Sprzedaż internetowa biletów wstępu:

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, który jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a TCK,
  2. spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie www.bilety.tck.net.pl:
   • rejestracja na ww. stronie tylko w przypadku transakcji,
   • wybór wydarzenia i ilości biletów,
   • sprawdzenie poprawności danych,
   • potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez TCK.
 2. Sprzedaż biletów w systemie online odbywa się wyłącznie przez stronę http://www.bilety.tck.net.pl/. Właścicielem strony jest TCK.
 3. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego; zapłata niepotwierdzona  przez bank Kupującego w ciągu 24 godzin powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety obsługiwane są za pośrednictwem portalu www.platnosci.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90.  Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej powoduje iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone - Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A., pocztą elektroniczną - kontakt: pomoc@platnosci.pl lub tel. 61 630 60 05.
 4. Ceny biletów wstępu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Aby otrzymać fakturę należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 6. TCK nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 7. TCK nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 8. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu wstępu najpóźniej do 24 godzin poprzedzających wydarzenie. TCK zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podania przyczyn.
 9. Brak możliwości zakupu biletu wstępu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie TCK.
 10. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną.
 11. Każda osoba kupująca bilet online otrzyma bilet wstępu drogą elektroniczną, który można samodzielnie wydrukować lub zapisać na urządzeniu elektronicznym i okazać na ekranie telefonu/komputera/tabletu osobie kontrolującej/wpuszczającej na dane wydarzenie.
 12. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz.U. 2014 r., poz. 1544) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności  drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku z czym  Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

§ 5

 1. Zwroty biletów wstępu przyjmowane są od poniedziałku do niedzieli w czasie pracy kasy TCK.
 2. Zwrotu biletów wstępu dokonuje się na podstawie nienaruszonego i wydrukowanego biletu z zachowaniem danych wydarzenia oraz dołączonym paragonem lub fakturą oraz na podstawie wypełnionego oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu z zachowaniem następujących terminów:
 3. w przypadku zakupu indywidualnego – najpóźniej 48 godzin (2 dni) poprzedzające dane wydarzenie lub cykl wydarzeń w przypadku karnetu.
 4. w przypadku zakupu grupowego – najpóźniej 72 godziny (3 dni) poprzedzające dane wydarzenie lub cykl wydarzeń w przypadku karnetu.
 5. Zwrot biletów dla grup zorganizowanych (grupowy) nie może spowodować zmiany statusu z grupy zorganizowanej (min 15 osób) na zakup indywidualny. Zmiana statutu grupy powoduje utratę przysługującej zniżki.
 6. Zwrot pieniędzy za bilety wstępu dokonywany jest w takiej samej formie w jakiej został zakupiony bilet (gotówka, zwrot na kartę płatniczą, BLIK, przelew).
 7. Zwrot pieniędzy w formie przelewu dokonywany jest na wskazane konto do dwóch dni roboczych od dokonania zwrotu.
 8. Zwrot pieniędzy za zakupione bilety wstępu, w przypadku wystawienia faktury, jest możliwy wyłącznie po potwierdzeniu odebrania faktury korygującej przez osobę zwracającą bilety wstępu.
 9. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi.
 10. Kasa nie realizuje wymiany biletów wstępu na wydarzenia organizowane przez TCK.

 § 6

Nieodpłatne bilety wstępu na wydarzenia organizowane w TCK:

 1. Dyrektor TCK może udostępnić dowolną pulę biletów wstępu bezpłatnych na wybrane wydarzenia.
 2. Bezpłatne bilety do odbioru są wyłącznie w kasie TCK.
 3. Jedna osoba może otrzymać nie do 4 bezpłatnych biletów wstępu.

 § 7

W wyjątkowych przypadkach TCK zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. Warunki odwołania wydarzeń reguluje odrębne zarządzenie.

§ 8

Dodatkowe warunki udziału w wydarzeniach kulturalnych:

 1. Ustalanie cen biletów na wydarzenia organizowane w TCK reguluje odrębne Zarządzenie.
 2. Bilet wstępu uszkodzony, kserowany, skanowany, przerabiany, zniszczony, nie pozwalający na weryfikację, identyfikację danych – będzie uznany za nieważny.
 3. Osoby spóźnione będą mogły zająć miejsca dopiero w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana w wydarzeniu. Wcześniejsze wejście na wydarzenie jest możliwe tylko za zgodą pracownika TCK.
 4. Dziecko do trzeciego roku życia uczestniczące w wydarzeniu wpuszczane jest nieodpłatnie
  i zajmuje miejsce wraz z opiekunem. Dziecku nie przysługuje w takim przypadku dodatkowe miejsce.
 5. Bilety zakupione na miejsca przeznaczone na wózki inwalidzkie przeznaczony jest tylko
  i wyłącznie dla osób na wózkach inwalidzkich. TCK nie ma możliwości dostawienia żadnych dodatkowych miejsc siedzących.
 6. W trakcie trwania wydarzenia należy posiadać przy sobie bilet wstępu.
 7. Osoba posiadająca bilet wstępu ze zniżką, zobowiązana jest – bez dodatkowego wezwania – podczas kontroli biletu okazać odpowiedni dokument poświadczający uprawnienia do zniżki (legitymacje szkolne/ studenckie/ emeryta/ rencisty/Członka DKF Olbrzym/karta Rodzina 5+/ Senior 60+, itp).
 8. W przypadku braku uprawnień do zniżki bilet wstępu jest nieważny.
 9. TCK nie ponosi odpowiedzialności za imprezy organizowane przez firmy i instytucje zewnętrzne w wynajętych pomieszczeniach TCK.
 10. Pozostałe kwestie dotyczące uczestnictwa w imprezach TCK określa Regulamin przebywania w Tarnogórskiego Centrum Kultury.
 11. Informacje na temat repertuaru, cennika, czasu pracy kasy i inne, dostępne są na stronie www.tck.net.pl .
 12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do TCK i jest ostateczna.

 

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu sprzedaży biletów i karnetów
na wydarzenia kulturalne organizowane w TCK.

……………………………………………
(miejscowość i data)

 

Tarnogórskie Centrum Kultury
ul. Jana III Sobieskiego 7
42-600 Tarnowskie Góry
NIP 645-22-65-763  

 

 

FAKTURA NA ŻĄDANIE


Proszę o wystawienie faktury za zakup biletów   …………………………………………………,

które odbędzie/odbyło* się w dniu …………………………

Data zakupu: ………………………………………………..

Nr paragonu  ………………………………………………..

 

Fakturę należy wystawić na:

Pełna nazwa: …………………………………………….………………..

Adres: …………………………………………………….……..………..

NIP: ………………………………………………………………………

 

………………………………………….

(podpis)

 

Osoba do kontaktu (numer telefonu) ………………………

*niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2
do Regulaminu sprzedaży biletów i karnetów
 na wydarzenia kulturalne organizowane w TCK.

………………………………………
(miejscowość i data)   

 

................................................................................
(Imię, Nazwisko)

 

……………………………………………………
(Adres)

……………………………
(nr dowodu osobistego)

……………………………
(nr telefonu)

Nr rachunku bankowego*:

…………………………………………………………………………………………………

 

Niniejszym oświadczam, że jestem posiadaczem niewykorzystanego/ych* biletu/ów wstępu
na wydarzenie ………………………………………………………………………………………, które odbędzie się w dniu …………………

w Tarnogórskim Centrum Kultury,
w ilości : …….sztuk*   - cena za sztukę ……………………
w ilości : …….sztuk*   - cena za sztukę ……………………
w ilości : …….sztuk*   - cena za sztukę ……………………

Kwota ogółem: ……………………….

(słownie) ………………………………………………………….

Proszę o zwrot środków za niewykorzystane bilety na ww. konto/gotówką/kartę*

...................................

(podpis)

* niepotrzebne skreślić.

Raty PayU
BLIK
Płacę z iPKO
mTransfer
Płać z ING
Przelew24 BZWBK
Płacę z Bankiem Pekao S.A.
Płacę z Millennium
Płacę z Alior Bankiem
Płacę z Inteligo
Crédit Agricole e-przelew
Płacę z T-Mobile Usługi Bankowe
Płacę z Eurobankiem
Płacę z Citi Handlowy
Przelew z Idea Bank
Płać z BOŚ
Przelew z PBS
e-płatność BGŻ BNP Paribas S.A.
Płacę z Getin Bank
Płacę z Noble Bank
Płacę z Orange
Raiffeisen POLBANK R-przelew
Plus Bank