Koszyk Wartość: 0.00    Liczba biletów: 0
Czas na złożenie zamówienia:
-
KROK 1 z 5<br />WYBÓR WYDARZENIA
KROK 1 z 5
WYBÓR WYDARZENIA
KROK 2 z 5<br />WYBÓR MIEJSC / BILETÓW
KROK 2 z 5
WYBÓR MIEJSC / BILETÓW
KROK 3 z 5<br />KOSZYK
KROK 3 z 5
KOSZYK
KROK 4 z 5<br />REGULAMIN
KROK 4 z 5
REGULAMIN
KROK 5 z 5<br />PŁATNOŚĆ
KROK 5 z 5
PŁATNOŚĆ

REGULAMIN

Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA NR 56 /2016

Dyrektora Tarnogórskiego Centrum Kultury

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW
NA WYDARZENIA KULTURALNE
ORGANIZOWANE W TARNOGÓRSKIM CENTRUM KULTURY

§ 1

Ogólne pojęcia stosowane w niniejszym regulaminie:

1. TCK – Tarnogórskie Centrum Kultury z siedzibą w Tarnowskich Górach przy
ul. Jana III Sobieskiego 7.

2. Wydarzenie – każdy koncert, spektakl, seans lub inna biletowana impreza kulturalna organizowana przez TCK.

3. Dyrektor – Dyrektor Tarnogórskiego Centrum Kultury lub osoba go zastępująca.

4. Bilet/karnet – bilet/karnet wstępu na daną imprezę kulturalną.

5. Faktura – faktura sprzedaży.

§ 2.

1. Bilety/karnety ulgowe na wydarzenia przysługują:

a. Emerytom i rencistom w wysokości 20% zniżki na podstawie ważnej legitymacji emeryta lub rencisty.

b. Dzieciom i młodzieży do lat 26 w wysokości 20% zniżki na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

c. Osobom objętym programem „RODZINA 5 +” w wysokości 50% zniżki, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Tarnowskich Gór z dnia 22 maja 2013 r.

d. Osobom objętym programem „SENIOR 60+ w Tarnowskich Górach” w wysokości 20% zniżki na wybrane projekcje filmowe w ramach działalności Miejskiego Kina Olbrzym, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Tarnowskich Gór z dnia 24 września 2014 r.

e. Grupom szkolnym i przedszkolnym w wysokości 30% zniżki, na wybrane wydarzenia.

f. Zorganizowanym grupom w wysokości 30% zniżki, na wybrane wydarzenia.

Bilet dla grup zorganizowanych (grupowy) przysługuje zorganizowanej grupie co najmniej 15 osób.

g. Członkom Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Olbrzym” w wysokości 20% zniżki na wybrane projekcje filmowe w ramach działalności Miejskiego Kina Olbrzym, zgodnie z § 11 pkt 2 Regulaminu Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Olbrzym”.

h. Posiadaczom karty rabatowej „GROSIK” wydanej przez firmę TYSOL sp. z o.o. dla członków NSZZ Solidarność, w wysokości 30% zniżki na wybrane projekcje filmowe w ramach działalności Miejskiego Kina Olbrzym (zgodnie z umową nr 53/2016/TCK z dnia 18.03.2016 r.).

2. Jedna osoba może skorzystać tylko z jednej zniżki.

3. Bilety/karnety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na dane wydarzenie – są nieważne.

4. Na wniosek podmiotów zainteresowanych Dyrektor może udzielić dodatkowej zniżki na dane wydarzenie.

§ 3.

Sprzedaż biletów/ karnetów w kasie TCK:

1. Sprzedaż biletów/karnetów odbywa się w kasie TCK od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-20.00 i na godzinę przed wydarzeniem.

2. W soboty, niedziele i święta sprzedaż biletów odbywa się na godzinę przed planowaną imprezą.

3. Informacja o przewidywanych zmianach pracy kasy zamieszczana jest na stronie internetowej oraz w siedzibie TCK 7 dni przed planowaną zmianą.

4. Formą płatności za bilety kupowane w kasie jest gotówka, karta płatnicza lub płatność mobilna BLIK.

5. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Faktury wystawiane są na żądanie Kupującego. Kupujący może zgłosić żądanie wystawienia faktury w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Warunkiem wystawienia faktury jest zwrot do recepcji paragonu fiskalnego wystawionego w dniu sprzedaży biletu/karnetu. W przypadku wystawienia faktury w innym miesiącu niż była dokonana sprzedaż Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7. Bilety sprzedawane są w kasie TCK. Sprzedaż nie może odbywać się w innych miejscach i formach (np. przekazanie w tzw. komis). Osobami uprawnionymi do sprzedaży biletów są pracownicy TCK zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

8. Bilety dla grup szkolnych i przedszkolnych, zorganizowanych grup (grupowe), osobą objętych programem SENIOR 60+ w Tarnowskich Górach, członkom DKF Olbrzym, posiadaczom karty rabatowej „GROSIK” sprzedawane są w kasie TCK.

9. Ceny biletów reguluje odrębne zarządzenie.

§ 4.

1. Zwrotu biletów/karnetów zakupionych w kasie TCK można dokonać od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy kasy TCK.

2. Zwrotu biletów/karnetów dokonujemy na podstawie nienaruszonego biletu z zachowaniem danych wydarzenia oraz dołączonym paragonem lub fakturą oraz na podstawie wypełnionego oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu z zachowaniem następujących terminów:

a. w przypadku zakupu indywidualnego – najpóźniej 48 godzin (2 dni) poprzedzające dane wydarzenie lub cykl wydarzeń w przypadku karnetu.

b. w przypadku zakupu grupowego – najpóźniej 72 godziny (3 dni) poprzedzające dane wydarzenie lub cykl wydarzeń w przypadku karnetu.

3. Zwrot biletów dla grup zorganizowanych (grupowy) nie może spowodować zmiany statusu z grupy zorganizowanej (min 15 osób) na zakup indywidualny.

4. Zwrot pieniędzy za bilety/karnety zakupione w kasie dokonywany jest w takiej samej formie w jakiej został zakupiony bilet (gotówka lub zwrot na kartę płatniczą), w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy kasy.

5. Zwrot pieniędzy za zakupione bilety/karnety w przypadku wystawienia faktury jest możliwy wyłącznie po potwierdzeniu odebrania faktury korygującej przez osobę zwracającą bilety/karnety.

6. TCK nie ponosi odpowiedzialności za imprezy organizowane przez firmy i instytucje zewnętrzne w wynajętych pomieszczeniach TCK.

W takim przypadku za ewentualny zwrot biletów odpowiadają bezpośredni organizatorzy imprez.

7. Kasa nie realizuje wymiany biletów/karnetów.

§ 5.

Sprzedaż internetowa biletów/karnetów:

1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:

a. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, który jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a Tarnogórskim Centrum Kultury z siedzibą w Tarnowskich Górach, 42-600, ul. Jana III Sobieskiego 7 - Organizatorem wydarzeń,

b. spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie www.tck.net.pl:

- rejestracja na ww. stronie tylko w przypadku transakcji,

- wybór wydarzenia i ilości biletów,

- sprawdzenie poprawności danych,

- potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez TCK.

2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego; zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 24 godzin powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety obsługiwane są za pośrednictwem portalu www.platnosci.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej powoduje iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone - Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A., pocztą elektroniczną - kontakt: pomoc@platnosci.pl lub tel. 61 630 60 05.

3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Aby otrzymać fakturę należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

5. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez TCK, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez TCK w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów jak również za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez TCK - przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 – tekst jednolity). Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych przywołanej powyżej. Administratorem danych osobowych jest TCK.

6. TCK nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

7. TCK nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

8. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej do 24 godzin poprzedzających wydarzenie. TCK zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podania przyczyn.

9. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie TCK.

10. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną w godzinach pracy kasy TCK.

11. Klient drukuje bilet po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez TCK.

12. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz.U. 2014 r., poz. 1544) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

§ 6.

1. Zwrot biletów/karnetów dokonywany jest na zasadach opisanych w § 4 pkt , pkt 2-3, pkt 5-7 niniejszego Regulaminu.

2. Zwroty przyjmowane są wyłącznie w kasie TCK od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy kasy TCK.

3. Zwrot pieniędzy za bilety/karnety zakupione przez internet dokonywany jest w formie przelewu na konto do dwóch dni roboczych po dokonaniu zwrotu.

Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy.

§ 7.

Nieodpłatne bilety wstępu na wydarzenia organizowane w TCK:

1. TCK udostępnia ograniczoną pulę biletów bezpłatnych na wybrane wydarzenia.

2. Bezpłatne bilety wstępu do odbioru są wyłącznie w kasie TCK.

3. Jedna osoba może otrzymać nie więcej niż 5 bezpłatnych biletów.

§ 8.

1. W wyjątkowych przypadkach TCK zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, nie później niż na trzy dni robocze przed planowanym wydarzeniem, przy czym za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy.

2. Warunki odwołania wydarzenia reguluje odrębne zarządzenie.

3. TCK informuje o odwołanym wydarzeniu na swojej stronie internetowej, w kasie oraz innych dostępnych portalach społecznościach (Facebook itp.)

4. TCK zwraca pieniądze za zakupione bilety w przypadku odwołania imprez własnych do 30 dni po wydarzeniu zgodnie z § 4 pkt 1 - 2, pkt 4 – 5, pkt 7 oraz § 6 pkt 1 - 3

Zwroty gotówkowe wydawane są w dniu wydarzenia do wysokości środków finansowych w kasie.

5. TCK nie zwraca kosztów dojazdu, noclegów, ani innych kosztów pośrednio związanych z ewentualnym uczestnictwem w wydarzeniu – poza ceną biletów/karnetów na odwołane wydarzenie.

§ 9

Dodatkowe warunki udziału w wydarzeniach kulturalnych:

1. Bilet/karnet uszkodzony, kserowany, skanowany, przerabiany, zniszczony, który nie pozwala na weryfikację, identyfikację danych – może zostać uznany za nieważny.

2. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi.

3. Wydarzenia kulturalne zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia danej imprezy podanej na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na wydarzenie i nie ma prawa do zwrotu biletu.

4. Dziecko do trzeciego roku życia uczestniczące w wydarzeniu wpuszczane jest nieodpłatnie i zajmuje miejsce wraz z opiekunem. Dziecku nie przysługuje w takim przypadku dodatkowe miejsce. Wiek dziecka należy udokumentować osobie uprawnionej do wpuszczania widzów na wydarzenie.

5. Bilety zakupione na miejsca przeznaczone na wózki inwalidzkie dla osób pełnosprawnych są nieważne.

6. Osoby przebywające na terenie TCK zobowiązane są zachować bilet/karnet wstępu do ewentualnej kontroli. Obsługa TCK ma prawo kontroli biletów w czasie trwania imprezy

7. TCK zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających przyznanie zniżki przed wejściem na wydarzenie (legitymacje szkolne/studenckie/emeryta/rencisty/Członka DKF Olbrzym/karta Rodzina 5+/ Senior 60+/karty rabatowe). W przypadku braku uprawnień do zniżki bilet jest nieważny.

8. Pozostałe kwestie dotyczące uczestnictwa w imprezach TCK określa Regulamin w sprawie zasad przebywania w siedzibie Tarnogórskiego Centrum Kultury.

9. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika, godzin pracy kasy i inne dostępne są na stronie www.tck.net.pl .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu sprzedaży biletów i karnetów
na wydarzenia kulturalne organizowane w TCK.

……………………………………………
(miejscowość i data)

Tarnogórskie Centrum Kultury
ul. Jana III Sobieskiego 7
42-600 Tarnowskie Góry
NIP 645-22-65-763

FAKTURA NA ŻĄDANIE


Proszę o wystawienie faktury za zakup biletów …………………………………………………,

(nazwa wydarzenia)

które odbędzie/odbyło* się w dniu …………………………

Data zakupu: ………………………………………………..

Fakturę należy wystawić na:

Pełna nazwa: …………………………………………….………………..

Adres: …………………………………………………….……..………..

NIP: ………………………………………………………………………

………………………………………….

(podpis)

Osoba do kontaktu (numer telefonu) ………………………

*niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2
do Regulaminu sprzedaży biletów i karnetów
na wydarzenia kulturalne organizowane w TCK.

………………………………………

(miejscowość i data)

................................................................................

( Imię, Nazwisko)

…………………………………………………….

(Adres)

……………………………..
(nr dowodu osobistego)

……………………………
(nr telefonu)

Nr rachunku bankowego*:

……………………………………………………………………………..……………………

Niniejszym oświadczam, że jestem posiadaczem niewykorzystanych biletów jednorazowych na wydarzenie ……………………………., które odbędzie się w dniu …………………................
w Tarnogórskim Centrum Kultury,
w ilości : …….sztuk* - cena za sztukę …..…………………
w ilości : …….sztuk* - cena za sztukę …..…………………
w ilości : …….sztuk* - cena za sztukę …..…………………

Kwota ogółem: ……………………….

(słownie) ………………………………………………………….

Proszę o zwrot środków za niewykorzystane bilety na ww. konto/gotówką*

...................................

(podpis)

* niepotrzebne skreślić.

mTransfer
Płacę z Bankiem Pekao S.A.
Płacę z Inteligo
Płacę z iPKO
Płać z ING
Crédit Agricole e-przelew
Płacę z Millennium
Płacę z Citi Handlowy
Przelew z Idea Bank
Płacę z Eurobankiem
Płacę z Alior Bankiem
Płacę z T-Mobile Usługi Bankowe
Przelew z PBS
e-płatność BGŻ BNP Paribas S.A.
Płać z BOŚ
Płacę z Getin Bank
Płacę z Noble Bank
Płacę z Orange
BLIK